کربلایی امیر برومند

صوت 
چهارشنبه مورخ: ۹۷/۹/۲۱
بانوای: کربلایی امیر برومند 

مداح مهمان: کربلایی مهدی شانه ساز 

هیئت حضرت حسن بن علی علیهماالسلام اصفهان

کربلایی امیر برومند –  (مدح) 


کربلایی امیر برومند –  (سرود حضرت عبد العظیم) 


کربلایی امیر برومند –  (سرود.محشر شده باز) 


کربلایی امیر برومند –  (سرودافغانی.علی شیرخدا دردم دواکن) 


کربلایی امیر برومند –  (سرود.این بدرالدجا روح البقا) 


کربلایی امیر برومند –  (سرود.دوباره با شور و جنون) 

کربلایی امیر برومند –  (سرودمولا.جانا سایه ی سرم)

 کربلایی دکتر مهدی شانه ساز – ( مدح مولا) 

کربلایی دکتر مهدی شانه ساز – (داستان صاحب بن عباد)

۰